Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Personalizovaná medicína – pretože každý z nás je jedinečný

Existuje  jedna liečba pre všetkých ?  Existuje   univerzálna zdravá strava vhodná pre každého?  Sme rovnakí, s rovnakým rizikom a rovnakou odpoveďou na liečbu ?

Odpoveď je nie, nie , nie.  Liek ktorý zabral susedovi, nemusí pri rovnakej diagnóze zabrať mne.  Jedlo, ktoré je pre jedného pacienta liekom, môže  byť pre mňa jedom. Sudičky nám pri narodení  dali do vienka iné predispozície, inú genetickú výbavu. Počas  života sme sa  stretli s rôznymi životnými situáciami, s mikróbmi.  Jednoducho  každý pacient je  výnimočný.  Taká musí  byť aj diagnostika, liečba a prístup lekára.

Medicína  nás fascinuje, každý nový pacient je pre nás výzvou k zisteniu príčin jeho ťažkostí, k cielenej liečbe, na preventívnych opatreniach ušitými na mieru. Posledné desaťročia sa medicína atomizovala, vznikali rôzne špecializácie a subšpecializácie. Tento trend musí byť vyvážený syntézou, spájaním poznatkov a  v nazeraní na pacienta ako na celok, kde všetko so všetkým súvisí a  vzájomne sa ovplyvňuje. Vieme  robiť dobrú personalizovanú medicínu ? To by bolo odvážne tvrdenie. Lekár musí byť skromný, večne pochybovať, neustále sa vzdelávať. Neponúkame teda finálny dokonalý produkt. Ponúkame spoločnú cestu, na ktorej konci by mala byť vyššia kvalita života a lepšie zdravie.

Aký je prístup v snahe o   personalizovanú  medicínu?

  • žiaden prístroj, žiadne sólo vyšetrenie nenahradí osobný kontakt medzi lekárom a pacientom. Základom je cielená  anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a návrh   vyšetrení.
  • Okrem  štandardných laboratórnych   vyšetrení  je vhodné  vyšetrenie aj  genetických variantov, ktoré sú spájané s predispozíciou na určité ochorenia, vlastnosti dannosti. Samotné vyšetrenie genetických polymorfizmov   a ich    počítačové spracovanie ale nestačí. Mohlo by to viesť k mnohým pochybeniam. Je nutné citlivo prepojiť predispozície s reálnym  klinickým stavom, so životným štýlom, s prekonanými ochoreniami s rodinnou anamnézou.

Objednať sa na vyšetrenie môžete TU

Príklady vyšetrení genetických  variácií TU

Iná genetika – iné riziko – iná reakcie na lieky – iná strava – iné vlastnosti