Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Cenník

Cenník
10. apríla 2023 Dr. Martin Lešťan

CENNÍK  ZDRAVOTNÍCKYCH  VÝKONOV,

ktoré nie  sú  hradené zdravotnou poisťovňou, na základe žiadosti  občana, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej osoby

 

v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o  zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák.  č.  577/2004  Z. z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o úhradách  za  služby súvisiace s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti, ktorými  sa vymedzujú  rozsahy výkonov  a podľa  Obchodného  zákonníka  č.  513/1991  Zb., Zákona  o cenách  č.18/1996 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 577/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

 

 1. Prehliadky a lekársky posudok
 • o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre letom lietadlom a pod.: 25 €
 • o zdravotnej spôsobilosti pre iné účely (športové a záujmové aktivity a podobne)  – napríklad obmedzenia na  telesnej výchove  (oslobodenia na TV, … ): 4 €
 • vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí

vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu: 10  €

 

 1. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti

na prácu (Vestník MZ SR z 29.1.2014 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ):

 • preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby: 30 €
 • posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta: 30 €
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce: 30 €

 

 

 1. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu, ktorý nie je zo zákona oprávnený odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia + vyšetrenie samoplatcov, špecializované výkony, ktoré nie sú účtované zdravotnej poisťovni, alebo výkony ktoré poisťovne  nepreplácajú alebo preplácajú len čiastočne. Úhrada  výkonov je po vzájomnej dohode zdravotníckeho zariadenia a pacienta.

 

 • vyšetrenie – komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne vyšetrenie: 50 €
 • Kontrolné vyšetrenie – cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly: 30 €
 • Písomné zhodnotenie laboratórnych výsledkov bez kontroly s odporúčaním: 20 €
 • Písomné zhodnotenie laboratórnych výsledkov s kontrolným vyšetrením a s odporúčaním: 30 €
 • Odber krvi, vrátane nákladov na odberový materiál, skúmavky a transport do laboratória:

8 €

 • Doplatok k vstupnému  vyšetreniu jednotlivca alebo páru v rámci reprodukčnej imunológie – vyžiadaný nadštandard pacientom alebo párom v zmysle konzultácie minimálne 2 lekármi a tímovým ordinovaním  odberov: 50 €
 • Doplatok ku kontrolnému vyšetreniu jednotlivca alebo páru  v rámci reprodukčnej imunológie – vyžiadaný nadštandard pacientom alebo párom  v zmysle konzultácie minimálne 2 lekármi a tímovému zhodnocovaniu odberov vrátane poplatku za čas pri zhodnocovani výsledkov mimo ordinačných hodín: 20 €
 • Písomná konzultácia s lekárom  cez elektronický rezervačný systém u nás evidovanému pacientovi: 9 €
 • Písomná konzultácia cez elektronický rezervačný systém, alebo telefonická konzultácia   do 30 minút  u nás neevidovanému pacientovi: 30 €
 • Telefonická konzultácia vyžiadaná pacientom (v rámci SK) – u nás evidovanému pacientovi (ak nie je hradená poisťovňou): 20 €
 • Doplatok k vyšetreniu pacienta  –  vyžiadaný nadštandard pacientom konzultácia minimálne 2 lekármi a tímovým ordinovaním  odberov, alebo výber konkrétneho lekára: 50 €
 • Prick kožné testy –  sada 18  alergénov +2 kontroly: 40  €
 • Prick testy : cena za 1 alergén : 2,0  € (ZP Dôvera uhrádza maximálne 20 prick testov /12  mesiacov, ZP Union a VšZP 25 prick testov/12 mesiacov)
 • Náplasťové testy- sada : 23 alergénov: 40  €
 • Náplasťové testy 1 ks: 2,50 €
 • Náplasťové testy TRUE : 24 alergénov: 35 €
 • Intradermálny test: 1 alergén: 2 €
 • Spirometria kľudová: 15 €
 • Spirometria záťažová: 25 €
 • Spirometria s bronchodilatačným testom vrátane nákladov na liek: 25 €
 • Vyšetrenie NIOX prístrojom – stanovanie NO  vo vydychovanom  vzduchu: 20  €
 • EKG: 8 €
 • Výdychový test prístrojom Gastrolyzer vrátane nákladov na testovacie roztoky a vyhodnotenie testu (laktózová, fruktózová  intolerancia, SIBO): 30 €
 • PEP test vrátane nákladov na spracovanie testu  a vyhodnotenie testu: 45 €
 • DNA základná interpretácia + 1 balíček podľa vlastného výberu: 269 € (vyšetrenie + interpretácie +konzultácia + návrh prevencie)
 • DNA -metabolický balíček sólo bez základnej interpretácie 199 EUR
 • DNA balíček navyše k základnej interpretácii: 50 €
 • ISAC vyšetrenie našim Centrom: 250 €
 • Inhalácia HCD, DCD  vrátane použitých liekov: 3  €
 • Inhalácia Yabro : 4 €
 • Svetelná terapia Biolampou – cena za jednu aplikáciu: 2,50 €
 • Hyperbarická komora 60 min: 18 €
 • Inhalácia kyslíkom 30 min: 8 €
 • Podanie infúzie: 10 €  + cena infúzne podaného lieku
 • Vnútro žilové podanie lieku: 10 € + cena lieku
 • Vnútro svalové podanie lieku: 6 € + cena lieku
 • Odber krvi na vlastnú žiadosť vrátane nákladov na odberový materiál, skladovanie a transport biologického materiálu: 8 € + cena za vyšetrovaný parameter
 • Nutričné poradenstvo s nutričným špecialistom: 1 hodina/hovor, video hovor/: 69 €
 • Nutričné poradenstvo s nutričným špecialistom – emailom: 49 €
 • Analýza tel. zloženia prístrojom InBody – kontrolná: 7 €
 • Vyžiadané vyšetrenie mimo ordinačných hodín (cena zahŕňa čas zdravotníkov mimo ordinačných hodín): 50 €
 • Laboratórne odbery u samoplatcov  podľa cenníka príslušného laboratória + náklady na transport a odberový materiál:

kompletné ceny –  na vyžiadanie podľa kalkulácie laboratória  (ceny si určujú jednotlivé laboratória a môžu sa meniť)

 

 

 1. Nadštandardná služba – Karta BASIC vydaná na základe žiadosti pacienta na obdobie 12 mesiacov
 • 1 osoba … 18 €
 • Za každú ďalšiu príbuznú osobu +1 €

Nadštandardná  služba – Karta  PLUS vydaná na základe žiadosti pacienta na obdobie 12 mesiacov

 • 1 osoba … 99 €
 • Za každú ďalšiu príbuznú osobu +10 €

 

Nadštandardná  služba – Karta   MAX vydaná na základe žiadosti pacienta na obdobie 12 mesiacov

 • 1 osoba … 499 €
 • Za každú ďalšiu príbuznú osobu +30 €

 

Obsah služieb zahrnutých v jednotlivých kartách je obsahom prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto cenníka.

 

 1. Výkony pre komerčné poisťovne
 • správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne: 15 €
 1. Administratívne výkony
 • vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely na základe žiadosti pacienta a vypísanie potvrdenie o lieku do lietadla: 7  €
 • výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta – bez žiadosti iného ošetrujúceho lekára: 5,90 €
 • vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana, na žiadosť polície, alebo vyšetrovateľa:15 €
 • zaslanie dokumentu  poštou  –  trieda  doporučene  na  základe žiadosti pacienta: 5 € vrátane nákladov na poštovné
 • Poplatky za časový faktor
  • štandardná doba vystavenia tlačív, potvrdení, vypísania žiadostí, kúpeľnej liečby do15 pracovných dní: 0 €
  • zrýchlená doba vystavenia tlačív, potvrdení, vypísania žiadostí, kúpeľnej liečby  do  24 hodín na základe žiadosti pacienta: 12 €
  • zrýchlená doba vystavenia tlačív, potvrdení, vypísania žiadostí, kúpeľnej liečby  do  7 pracovných dní  na základe žiadosti pacienta: 5 €
 • vystavenie potvrdenia v angličtine do 10 riadkov: 20 €
 • vystavenie potvrdenia v angličtine nad 10  riadkov: 30 €
 • overovanie a kopírovanie nálezov vrátane nákladov na materiál a prácu: 0,5 € /stranu
 • zaslanie, alebo vytlačenie kópie správ a výsledkov, na žiadosť pacienta (duplikáty): 10 €

 

Na vlastnú žiadosť pacienta  a po vzájomnej dohode je možné poskytnúť  akýkoľvek výkon z cenníka nášho zdravotníckeho zariadenia.

 

Prešov, Sabinov

28.09. 2023

Platnosť od 1.10. 2023                                                   MUDr. Lešťan Martin

 

 

 

Príloha číslo 1 k cenníku

 

Názov službyBez kartičkyKarta BASICKarta PLUSKarta MAX
TERMÍNY K LEKÁROM
Objednanie na prvé vyšetrenie s výmenným lístkomzdarma
Objednanie kontrolné vyšetreniezdarma
Zhodnotenie výsledkov (kontrola  po odbere)zdarma 

NADŠTANDARD
Vstupné vyšetrenie  do 15 pracovných dní50505050
Kontrolné vyšetrenie s garanciou konkrétneho lekára do 15 pracovných dní daného lekára5050v cene kartyv cene karty
Kontrolné vyšetrenie na druhý pracovný deň (limitovaný počet termínov je zadávaný o 14.00 hodine)zdarma.
 Vstupné a kontrolné vyšetrenie u hlavného odborníka Centra do  jeho 5 pracovných dní po pracovnej dobe10070v cene karty
Reprodukčná imunológia – vstupné vyšetrenie  páru s konzultáciou  dvoma lekármi  (2)505035v cene karty
Reprodukčná imunológia – kontrolné  vyšetrenie  páru s konzultáciou  dvomi lekármi  (2)201810v cene karty
KOMUNIKÁCIA CEZ ZABEZPEČENÝ KOMUNIKAČNÝ SERVER
Žiadosť o e – receptzdarmazdarmazdarmazdarma
Otázka na sestru s garantovanou odpoveďou do konca pracovnej doby nasledujúceho pracovného dňa1v cene kartyv cene kartyv cene karty
Otázka na lekára s garantovanou odpoveďou do konca pracovnej doby troch pracovných dní98v cene kartyv cene karty
ZĽAVA Z POPLATKOV
Zľava z doplatkov na   voľnopredajný sortiment a doplatkové služby, vyšetrenia, admin. poplatky  (3)10%15%
Zľava z NIOX – vyšetrenie NO  2x do roka u pacientov s astmou10%100% – v cene  karty
Zľava z PEP testu, dychových testov  – laktózová, fruktózová, intolerencia a SIBO test__10 %90 %
Nadštandardné služby Centra  – karty
Cena ročnej karty pre jednu osobu1899499
Doplatok za ďalšieho rodinného člena

 

11020

 

 

Zľavy:

 • Zdravotne ťažko postihnutá osoba ZTP – Karta Basic zdarma, 50% zľava na administratívne poplatky a na karty Plus a Max.
 • Seniori nad 70 rokov a deti do roka: Karta Basic zdarma, 50% zľava zo všetkých typov kariet.
 • Študenti s platnou ISIC kartou: 40% zľava z Karty Plus.

Osoby v ťažkej sociálnej situácii: individuálna zľava podľa situácie

Všetky karty nadštandardných výkonov a služieb majú platnosť 12 mesiacov od zakúpenia. Recepcia nemôže riešiť medicínske otázky súvisiace so zdravotným stavom, diagnostikou alebo liečbou pacienta. V takomto prípade sa vyžaduje konzultácia s lekárom.

Číselné vysvetlivky:

 1. Termíny mimo špeciálnych termínov reprodukčnej imunológie s konzultáciami 2 lekármi.
 2. Toto vyšetrenie je možné absolvovať aj bez poplatku, ako samostatne objednanie na termín k reprodukčným imunológom (Dr. Lešťan a Dr. Belvončíková), každý z páru potrebuje samostatný termín.
 3. S výnimkou zvlášť uvedených vyšetrení v tejto tabuľke.

´Platby :SK0511000000002941081833